Introduktion till stora byggprojekt

Inom byggbranschen finns en hel del begrepp och termer som beskriver olika delar av ett projekt. Det kan i vissa fall vara svårt att skilja mellan vissa av dessa och i den här artikeln kommer vi förklara närmare kring entreprenörsskapet inom stora byggen.

Vad är en entreprenad och vad skiljer en totalentreprenör och underentreprenör? Lär dig mer om byggbranschens divisioner i den här artikeln.

Projekt inom byggbranschen

När det gäller omfattande typer av byggprojekt som drivs av stora företag såsom Skanska eller Oscar Properties är många olika parter inblandade. Det är det stora bolaget som styr själva projektet och bygget i sig, men där utöver kan olika så kallade underentreprenader parallellt utföra diverse byggmoment.

Skanska är ett bra exempel då det faktiskt är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Detta stora världsbolag har en bred portfölj av samarbetspartners både när det gäller leverantörer och underentreprenörer inom bygg. I samband med olika byggprojekt som Skanska mottagit från beställningskunden koordineras och styrs bygget i sin helhet från toppen. Inom stora bolag som Skanska finns även olika avdelningar som delegerar arbetsgång och kontrakt med externa entreprenörer och underleverantörer.

När börsnoterade Oscar Properties bygger nya fastigheter och lokaler är även här flera samarbetspartners involverade. Företaget kontrakterar beroende på projektets storlek en, ett par eller många olika samarbetspartners. I regel finns det alltid en aktör som är direkt ansvarig och anlitad för att sköta planering och utförandet.

Underentreprenörerna ansvarar sedan för en viss del av projektet; det kan till exempel vara en enskild firma specialiserad på plattsättning. Det kan dessutom vara en mindre byggfirma som tar hand om flera byggmoment såsom snickeri, måleri eller big bag hämtning. Mark och anläggning är klassiska områden som de stora byggbolagen kontrakterar underentreprenader till.

Terminologi – kort beskrivning byggbegrepp

Byggsektorn omfattas av diverse termer som på olika sätt beskriver en uppgörelse mellan parter som på ett eller annat sätt är delaktiga i bygget. Det är viktigt att ha en god förståelse för begreppens innebörd då dessa används i formella dokument såsom avtal och kontrakt.

Vilken typ av upphandling det rör sig om handlar i korta drag om hur många leverantörer och underentreprenörer byggherren väljer att samarbete med.

Vad innebär ”byggherre”

Oavsett om det gäller ett omfattande nybygge, rivningsarbete eller markarbete finns det en byggherre högst upp i upphandlingen. Det är med andra ord en fysisk alternativt juridisk person som för egen räkning eller någon annan utför ett bestämt byggprojekt. En byggherre behövs i regel alltid när det gäller byggprojekt då det är denna part som har det största ansvaret för att projektet uppfyller kraven utifrån plan- och bygglagen.

Vad innebär totalentreprenad?

Här har ett byggföretag (kan vara av både stor och mindre storlek) anlitats för att driva ett fulländat byggprojekt. Det är då totalentreprenadens ansvar att säkerställa att diverse handlingar för bygget tas fram och att projektet fullföljs från dag ett till slutleverans. När exempelvis Oscar Properties ska bygga nya fastigheter anlitas i många fall en aktör som totalentreprenad. Ibland är det totalentreprenaden som sörjer för alla delar såsom arbetskraft och expertis medan det andra gånger anlitas underentreprenörer.

Det som är viktigt att känna till är att en uppgörelse med en totalentreprenad innebär att denne har det fulla ansvaret för projektet. Som beställare skrivs alltså endast ett kontrakt med en part, vilken är den valda totalentreprenören.

Vad innebär delad entreprenad?

Inom bygg talas det även om delad entreprenad, vilket innebär att byggherren eller beställaren tar ett större ansvar. Det är denna part som ingår flera avtal med olika entreprenörer i samband med ett byggprojekt. I dessa fall blir samtliga aktörer och leverantörer som ingår en form av sidoentreprenörer som arbetar parallellt, men aldrig i kontrakt med varandra.

Den här typen av upphandling är vanligt när beställaren önskar mer frihet och insikt i ett byggprojekt så som till exempel ett husbygge för privat ägo.

Vad är underentreprenör?

De stora byggbolagen samarbetar som oftast med diverse underleverantörer för att färdigställa ett bygge. När exempelvis Skanska får ett omfattande projekt på sitt bord kontrakteras i nästa led olika underentreprenörer för att utföra olika moment. Det kan vara en specialiserad anläggningsfirma som ska utföra allt markarbete, en egenföretagare som ansvarar för plattsättning och en VVS-firma till installation av värme- och ventilationssystem.

En underleverantör kan leverera samt få godkänd sin del av bygget innan hela entreprenaden blivit färdig. Här är det viktigt att förstå att underleverantören arbetar för den entreprenad som har beställt tjänsten och alltså inte direkt åt byggherre (eller beställare).